Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

h) cotă de recoltă – numărul de exemplare din fauna de interes cinegetic aprobat anual de către administrator pe specii şi gestionar până la data de 15 aprilie pentru specia căprior şi până la 15 mai pentru celelalte specii sedentare admise la vânătoare, care se pot vâna în cadrul unui fond cinegetic;”.

2. La articolul 6 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

f) stabileşte şi aprobă anual, până la data de 15 aprilie pentru specia căprior şi până la 15 mai pentru celelalte specii sedentare admise la vânătoare, cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului, cotele de recoltă pentru speciile din anexa nr. 1, care devin obligatoriu de realizat, fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare;”.

3. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 24. –

(1) Speciile cinegetice se vânează în numărul, în locurile, prin metodele, în perioadele şi cu mijloacele admise de lege, cu respectarea reglementărilor subsidiare privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii.

(2) Numărul maxim de exemplare de păsări care pot fi vânate într-o zi de către un vânător, din speciile de păsări admise la vânătoare, se face în limitele prevăzute la lit. B din anexa nr. 1, fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare.”

4. La articolul 28 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) să fi efectuat 6 luni de stagiatură sub îndrumarea organizaţiei vânătoreşti care gestionează cel puţin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris, cu excepţia absolvenţilor de învăţământ superior cu profil cinegetic;”.

5. Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

ANEXA Nr. 1

Perioadele de vânare şi valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite pentru speciile la care vânarea este permisă, precum şi numărul maxim de exemplare de păsări care pot fi vânate într-o zi de către un vânător

Denumirea speciei Perioada de vânătoare Valoarea de despăgubire (în euro) în perioada Nr. exemplare/ zi/ vânător
admisă interzisă
A. Mamifere
1. Bizamul (Ondatra zibethica) 1 septembrie-15 aprilie 80 160
2. Capra neagră (Rupicapra rupicapra)
– exemplar de trofeu 15 octombrie-15 decembrie 8.000 16.000
– exemplar de selecţie 1 septembrie-15 decembrie 8.000 16.000
3. Căpriorul (Capreolus capreolus)
– mascul 1 mai-15 octombrie 2.500 5.000
– femelă 1 septembrie-15 februarie 2.000 4.000
4. Cerbul comun (Cervus elaphus)
– mascul de trofeu 10 septembrie-15 noiembrie 6.000 12.000
– mascul de selecţie 1 septembrie-31 decembrie 6.000 12.000
– femelă şi viţel 1 septembrie-15 februarie 6.000 12.000
5. Cerbul lopătar (Dama dama)
– mascul de trofeu 10 octombrie-1 decembrie 3.000 6.000
– mascul de selecţie 1 septembrie-15 decembrie 3.000 6.000
– femelă şi viţel 1 septembrie-15 februarie 2.000 4.000
6. Câinele enot (Nyctereutes procyonoides) 15 septembrie-31 martie 60 120
7. Dihorul comun (Putorius putorius) 15 septembrie-31 martie 30 60
8. Hermelina (Mustela erminea) 15 septembrie-31 martie 30 60
9. Iepurele-de-câmp (Lepus europaeus) 1 noiembrie-31 ianuarie 150 300
10. Iepurele-de-vizuină (Oryctolagus cuniculus) 1 noiembrie-31 ianuarie 100 400
11. Jderul (Martes sp.) 15 septembrie-31 martie 200 400
12. Marmota (Marmota marmota) 15 septembrie-31 octombrie 300 600
13. Mistreţul (Sus scrofa)
– mascul Tot anul 1.000
– femelă şi purcel 1 iunie-31 ianuarie 700 1.500
14. Muflonul (Ovis aries musimon) 15 septembrie-15 decembrie 4.000 8.000
15. Nevăstuica (Mustela nivalis) 15 septembrie-31 martie 100 200
16. Şacalul (Canis aureus) Tot anul 80
17. Viezurele (Meles meles) 1 august-31 martie 100 200
18. Vulpea (Vulpes vulpes) Tot anul 50
B. Păsări
1. Becaţina comună (Gallinago gallinago) 1 septembrie-28 februarie 55 135 15
2. Becaţina mică (Lymnocryptes minimus) 1 septembrie-28 februarie 55 135 0
3. Cioara grivă (Corvus corone cornix) 1 iunie-31 martie 10 20 Conform cotă recoltă
4. Cioara grivă sudică (Corvus corone sardonius) 1 iunie-31 martie 10 20 0
5. Cioara-de-semănătură (Corvus frugilegus) 15 august-31 ianuarie 10 70 Conform cotă recoltă
6. Ciocârlia-de-câmp (Alauda arvensis) 15 septembrie-31 octombrie 20 30 25
7. Cocoşarul (Turdus pilaris) 1 septembrie-28 februarie 27 75 25
8. Cocoşul-de-munte (Tetrao urogallus) – mascul 10 septembrie-30 noiembrie 1.700 2.700 Conform cotă recoltă
9. Coţofana (Pica pica) 1 iunie-31 martie 10 20 Conform cotă recoltă
10. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo sinensis) 1 septembrie-28 februarie 80 270 0
11. Fazanul (Phasianus colchicus) 1 octombrie-28 februarie 35 70 Conform cotă recoltă
12. Gaiţa (Garrulus glandarius) 1 septembrie-28 februarie 27 135 Conform cotă recoltă
13. Găinuşa-de-baltă (Gallinula chloropus) 1 septembrie-28 februarie 27 50 0
14. Gâsca-de-vară (Anser anser rubrirostris) 15 august-15 februarie 55 275 10
15. Gârliţa mare (Anser albifrons) 15 octombrie-15 februarie 55 275 10
16. Graurul (Sturnus vulgaris) 15 august-28 februarie 15 55 50
17. Guguştiucul (Streptopelia decaocto) 15 august-28 februarie 27 80 Conform cotă recoltă
18. Ierunca (Bonasa bonasia) 15 septembrie-30 noiembrie 150 350 Conform cotă recoltă
19. Lişiţa (Fulica atra) 1 septembrie-10 februarie 27 110 15
20. Porumbelul gulerat (Columba palumbus) 1 septembrie-10 februarie 27 80 20
21. Porumbelul-de-scorbură (Columba oenas) 1 septembrie-10 februarie 55 110 3
22. Potârnichea (Perdix perdix) 15 septembrie-31 decembrie 55 220 Conform cotă recoltă
23. Prepeliţa (Coturnix coturnix) 15 august-31 octombrie 27 80 25
24. Raţa mare (Anas platyrhynchos) 1 septembrie-15 februarie 55 110 10
25. Raţa mică (Anas crecca) 1 septembrie-10 februarie 55 110 10
26. Raţa fluierătoare (Anas penelope) 15 august-15 februarie 55 110 2
27. Raţa-cu-cap-castaniu (Aythya ferina) 15 august-15 februarie 55 110 1
28. Raţa moţată (Aythya fuligula) 15 septembrie-10 februarie 55 110 0
29. Raţa pestriţă (Anas strepera) 15 august-15 februarie 55 110 2
30. Raţa sunătoare (Bucephala clangula) 15 august-15 februarie 55 110 1
31. Raţa lingurar (Anas clypeata) 15 august-15 februarie 55 110 2
32. Raţa suliţar (Anas acuta) 15 august-31 ianuarie 65 130 2
33. Raţa cârâitoare (Anas querquedula) 1 septembrie-10 februarie 65 130 1
34. Raţa-cu-cap negru (Aythya marila) 15 august-15 februarie 65 130 0
35. Sitarul-de-pădure (Scolopax rusticola) 1 septembrie-28 februarie 55 110 3
36. Stăncuţa (Corvus monedula) 10 iulie-20 martie 27 75 Conform cotă recoltă
37. Sturzul-de-vâsc (Turdus viscivorus) 1 septembrie-28 februarie 27 75 20
38. Sturzul cântător (Turdus philomelos) 1 septembrie-28 februarie 27 75 10
39. Sturzul-viilor (Turdus iliacus) 1 septembrie-28 februarie 27 75 20
40. Turturica (Streptopelia turtur) 15 august-30 septembrie 27 75 20″
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.