Statutul asociației

Puteți descărca statutul asociației în format pdf de aici sau îl puteți citi mai jos.

Statut A.J.V.P.S. Constanța

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. – (1) Asociaţia  Judeteana a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Constanta, denumită în continuare A.J.V.P.S. Constanta, este persoană juridică neguvernamentală, de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil

(2) A.J.V.P.S. Constanta este constituită pe principiul liberei asocieri din totalitatea membrilor vânători si pescari  sportivi înscrişi în evidenţele sale, care aderă la prezentul statut şi se obligă să îl respecte

(3) A.J.V.P.S. Constanta are sediul în Mun. Constanta, Str.Baba Novac nr.1,bloc L118, judetul Constanta

(4) A.J.V.P.S. Constanta are denumire, sediu, siglă şi drapel proprii

(5) A.J.V.P.S. Constanta este înscrisă în Registrul naţional sub nr. 413/A/1998  şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de Judecătoria Constanta sub nr. 10/1998.

Art. 2. – (1) A.J.V.P.S. Constanta desprinsă ca persoană juridică din cadrul A.G.V.P.S, este afiliată acesteia, potrivit legii şi statutului acesteia, pe care se obligă să îl respecte, atat timp cat interesele sale legitime sunt compatibile

(2) A.J.V.P.S. Constanta îşi desfăşoară activitatea potrivit prezentului statut, având deplină autonomie organizatorică, funcţională şi financiară

(3) Durata funcţionării A.J.V.P.S. Constanta este nedeterminată

Art. 3. – Scopul A.J.V.P.S. Constanta este de a asigura, proteja si imbunatati conditiile de practicare a vanatorii si pescuitului recreativ sportiv pe fondurile cinegetice si piscicole aflate in gestiunea sa cu respectarea reglementarilor privind conservarea biodiversităţii şi resurselor in echilibrul lor natural, prin vânătoare şi pescuit recreativsportiv practicate în mod durabil, ca forme de odihnă activă şi de petrecere a timpului liber de către membrii săi

Art. 4. – A.J.V.P.S. Constanta, prin structurile sale organizatorice are următoarele obiective si   atribuţii pentru realizarea scopului sau:

 1. a) desfăşoară activităţi de conservare a biodiversităţii şi de protecţie a faunei de interes cinegetic şi piscicol, precum şi de protejare a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia;
 2. b) reprezintă şi apără drepturile şi interesele membrilor asociaţiei;
 3. c) încheie, cu autorităţile administrative, contracte de atribuire în gestionare a fondurilor cinegetice şi de exploatare durabilă, prin pescuit recreativ-sportiv, a resursei acvatice vii din apele domeniului public, precum si acorduri cu grupele de vanatori si pescari din structura sa referitoare la stabilirea fondurilor de vanatoare atribuite grupei ,organizarea vanatorilor etc.
 4. d) dezvoltă şi exploatează eficient baza materială proprie, destinată practicării vânătorii, pescuitului sportiv, tirului vânătoresc, chinologiei de vânătoare şi altor activităţi specifice;
 5. e) pregăteşte candidaţii pentru dobândirea calităţii de membru şi instruieşte membrii şi personalul angajat în domeniile cinegetic şi, respectiv, halieutic de activitate;
 6. f) gestionează şi eliberează, în condiţiile legii şi ale statutului, permisele de vânătoare, permisele de pescuit recreativ-sportiv, carnetele de membru şi autorizaţiile de vânătoare;
 7. g) organizează şi dezvoltă activităţi competiţionale de pescuit sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească;.
 8. h) stimulează creşterea, dresarea şi folosirea câinilor de vânătoare;
 9. i) organizează activităţi de vânătoare şi de pescuit sportiv cu membrii altor asociaţii afiliate, cu alte categorii de vânători şi/sau pescari sportivi din ţară şi străinătate, în scopul realizării de mijloace financiare necesare gestionării durabile a vânatului şi a peştelui din fondurile preluate în gestionare;

              j înfiinţează, în condiţiile legii, unităţi economice, în vederea realizării scopului său;

 1. k) desfăşoară, cu caracter accesoriu, activităţi economice şi activităţi agricole cuprinse în codul CAEN:

-0111 –Cultivarea cerealelor(excusiv orez),  plantelorleguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase;

-0143-Cresterea cailor si a altor cabaline;

-0149-Cresterea altor animale;

-0161-Activitati auxiliare pentru productia vegetala;

-0162-Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor;

-0170-Vanatoarea,capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii;

-0311-Pescuitul maritim;

 

-0312-Pescuitul in ape dulci;

-0322-Acvacultura in ape dulci;

-3311-Repararea articolelor fabricate din metal;

-4618-Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter  specific,n.c.a.;

-4619-Intermedieri in comertul cu produse diverse;

-4632-Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne;

-4690-Comert cu ridicata nespecializat;

-4723-Comert cu amanuntul al pestelui,crustaceelor si molustelor, in magazine specializate;

-4761-Comert cu amanuntul al cartilor,in magazine specializate;

-4771-Comert cu amanuntul al imbracamintei,in magazine specializate;

-4778-Comert cu amanuntul al altor bunuri noi ,in magazine specializate;

-4779-Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine;

-4941-Transporturi rutiere de marfuri (arme,munitii,etc.)

– 5210-Depozitari;

-5510-Hoteluri si alte facilitati de cazare similare;

-5520-Facilitati de cazare pentru pentru vacante si perioade de scurta durata;

-5590-Alte servicii de cazare;

-5629-Alte servicii de alimentatie n.c.a.;

-5814-Activitati de editare a revistelor si periodicelor;

-6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii;

-7711-Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;

-7721- Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv;

-7729- Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.;

-7734- Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa;

-7739- Activitati de inchiriere si leasing cu altemasini,echipamente si bunuri tangibile n.c.a.;

-9319-Alte activitati sportive;

-9329 –Alte activitati recreative si distractive n.c.a.;

-9499-Activitati ale altor organizatii n.c.a.

 1. l) organizează, desfăşoară şi stimulează activităţile de prevenire şi de combatere a braconajului, a exportului ilegal de trofee de vânătoare, a comertului ilegal cu trofee de vanatoare, carne de vânat şi peşte;
 2. m) organizează conferinţe, simpozioane, expoziţii şi alte manifestări cinegetice şi de pescuit sportiv la nivel local şi participă la asemenea evenimente în ţară şi în străinătate;
 3. n) promovează şi apără imaginea sa şi a A.G.V.P.S. din România;
 4. o) organizarea si desfasurarea de actiuni de turism cinegetic, vanatoare si de pescuit pentru cetatenii romani si straini in conditiile legii, inclusiv transporturi de persoane in astfel de actiuni;
 5. p) efectuarea de studii de specialitate pentru gestionarea durabila a fondurilor de vanatoare si de pescuit;
 6. q) alte obiective şi atribuţii ce decurg din lege şi din reglementările în domeniu;

 

CAPITOLUL II

Membrii A.J.V.P.S. Constanta

              Calitate, drepturi şi obligaţii, recompense şi sancţiuni

Art. 5. – (1) Calitatea de membru vanator al A.J.V.P.S. Constanta se poate obţine prin examen sau înscriere, doar în limita locurilor vacante, calculate conform prevederilor legale;

(2) Dovada calităţii de membru al A.J.V.P.S. Constanta se face cu carnetul de membru vizat la zi;

(3) Calitatea de membru vânător se dobândeşte de orice persoană cu domiciliul în România, care a împlinit vârsta de 18 ani şi solicită să facă parte din A.J.V.P.S. Constanta recunoaşte prezentul statut, se obligă să îl respecte şi promovează sau are promovat examenul organizat în acest sens;

              (4) a) Persoanele titulare de permis de vânătoare permanent care s-au retras la cerere din A.J.V.P.S. Constanta cu achitarea la zi a obligatiilor, se pot reînscrie în asociaţie, cu îndeplinirea prevederilor statutare şi achitarea cotizaţiei de înscriere împreună cu cea anuală, în limita locurilor disponibile;

 1. b) Dobandirea calităţii de membru vânător al A.J.V.P.S. Constanta se va face în baza unei solicitări scrise către conducerea asociaţiei;

(5) Calitatea de membru pescar sportiv se dobândeşte de orice persoană cu domiciliul sau rezidenţa în România, care solicită să facă parte din A.J.V.P.S. Constanta, recunoaşte statutul acesteia, se obligă să îl respecte şi face dovada cunoştinţelor minime în domeniul halieutic;

(6) Carnetul de membru vânător nu poate fi obţinut sau, după caz, deţinut de persoanele care, potrivit legii, nu au dreptul la permis de armă şi de persoanele care au fost excluse în ultimii 5 ani pentru săvârşirea unor fapte de braconaj ori pentru încălcarea altor prevederi legale şi statutare;

Art. 6. – (1) Calitatea de membru al A.J.V.P.S. Constanta încetează prin renunţare,radiere sau excludere;.

(2) Renunţarea la calitatea de membru are loc în baza cererii depuse, ca expresie a voinţei liber exprimate, cu depunerea carnetului de membru şi achitarea la zi a obligaţiilor faţă de asociaţie şi grupă;

(3) Radierea se face în cazurile de deces, de pierdere a cetăţeniei române, de expirare a perioadei de rezidenţă, de anulare a permisului de armă tip B, de anulare a permisului de vânătoare;

(4) Excluderea se pronunţă împotriva membrilor A.J.V.P.S. Constanta care:.

 1. a) au comis fapte din categoria  infracţiunilor la Legea nr. 407/2006, modificată şi completata,confirmate de organele de urmarire penala si instantele de judecata;
 2. b) nu şi-au achitat cotizaţia de membru nici după înştiinţare scrisă în termenul menţionat în aceasta;
 3. c) au fost sancţionaţi cu excluderea din altă asociaţie pentru abateri prevăzute de Legea 407 din 2006;
 4. d) fac parte din grupe desfiinţate pentru fapte constatate de organele în drept, cu excepţia celor nevinovaţi care sunt repartizaţi prin Decizia Consiliului la alte grupe din cadrul A.J.V.P.S. Constanta;
 5. e) au fost găsiţi în fondurile cinegetice cu arme şi muniţii neomologate pentru practicarea vânătorii;
 6. f) au fost găsiţi în fondurile cinegetice cu arme şi muniţii necorespunzătoare pentru recoltarea vânatului înscris în autorizaţia de vânătoare;
 7. g) nu mai au dreptul de port şi folosire a armelor de vânătoare, ca urmare a revocării sau anulării acestui drept de către organele de poliţie;
 8. h) aduc daune materiale şi/sau morale A.J.V.P.S. Constanta ori A.G.V.P.S. din România sau iniţiază şi desfăşoară acţiuni contrare intereselor legitime ale acestora;
 9. i) refuză să se legitimeze la cererea personalului cu atribuţii legale să constate contravenţii sau infracţiuni în domeniul cinegetic sau piscicol ori se sustrag, în fondul cinegetic sau de pescuit, controlului acestuia;

(5) Membrilor vânători excluşi în baza art. 6. alin. (4) lit a) li se reţine carnetul de membru  în vederea anulării;

(6) Cotizaţiile achitate pe anul în curs nu se restituie, indiferent de motivul pierderii calităţii de membru;

(7) Pierderea calităţii de membru vânător se aduce la cunoştinţă organelor de poliţie, implicând retragerea şi anularea carnetului de membru;

(8) La cerere carnetele de membru anulate pot fi restituite foştilor titulari, păstrându-se la asociaţie o copie xerox a carnetului anulat;

(9) Măsurile prevăzute la alin. (3) şi (4) se hotărăsc de consiliul organizaţiei şi se pot contesta la adunarea generală în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă;

(10) Pe perioada cercetarilor sau suspendării dreptului de port şi folosire a armelor de vânătoare cel în cauză poate sa ramana membru, cu mentiunea ca este suspendat, urmand sa achite cotizatia

Art. 7. (1) Membrii A.J.V.P.S. Constanta au următoarele drepturi:

 1. a) să practice vânătoarea şi pescuitul sportiv pe fondul repartizat grupei din care fac parte sau, ca invitaţi, pe fondurile gospodărite de alte grupe sau asociaţii, condiţionat de achitarea cotizaţiei la termenele scadente, respectarea regulamentului intern al grupei şi respectiv, de achitarea cotizaţiilor suplimentare de practicare a vânătorii sau pescuitului recreativ-sportiv stabilite
 2. b) să beneficieze de baza materială a asociaţiei pentru desfăşurarea activităţilor specifice;
 3. c) să beneficieze, în cazul vânătorilor, condiţionat de achitarea la termen a cotizaţiei anuale, de asigurare pentru accidente de vânătoare;
 4. d) să primească la cerere un exemplar din statutul J.V.P.S. Constanta;
 5. e) să beneficieze, potrivit legii, tradiţiei şi normelor stabilite de regulamentul de practicare a vanatorii al J.V.P.S. Constanta, de vânatul sau de o parte din vânatul dobândit ori de peştele prins;
 6. f) să aleagă şi să fie aleşi în conducerea grupei de vânători sau pescari din care face parte, din conducerea A.J.V.P.S. Constanta şi a A.G.V.P.S. din România, dacă are calitatea de delegat şi îndeplineşte condiţiile din Statut si din regulamentul intern de alegeri;
 7. g) să-şi exprime punctul de vedere şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii A.J.V.P.S. Constanta şi a A.G.V.P.S. din România;
 8. h) să participe la competiţiile sportive şi la alte activităţi de profil, organizate în ţară şi în străinătate;

(2) Membrii A.J.V.P.S. Constanta  beneficiaza de următoarele facilităţi:

 1. a) reducerea cotizaţiei anuale cu 50% pentru:

– vânători bărbaţii peste 62 de ani şi femeile peste 60 de ani;

– persoanele cu dizabilităţi;

-elevii si studentii la cursuri de zi dar care nu au depasit varsta de 25 ani

-personalul angajat în cadrul A.J.V.P.S. Constanta şi al A.G.V.P.S din România,membrii consiliului     si sefii  de     grupa;

-cenzorul  asociatiei;

 1.  b) scutirea de plata cotizaţiei anuale şi a cotei de participare la bugetul A.G.V.P.S. din România, după împlinirea vârstei de 75 de ani sau dacă sunt veterani de război, aceştia achitând doar contravaloarea asigurării împotriva accidentelor

c)reducerea cu 10% a cotizatiei anuale pentru membrii vanatori care achita integral cotizatia pana la 31.03,anul in curs;

(3) Cazurile care nu se încadrează în prevederile alin. (2) pot fi soluţionate, la cererea celor interesaţi, de consiliul asociaţiei, cu condiţia ca cererea să fie depusă la sediul asociaţiei anterior evenimentelor ce stau la baza solicitării, exceptând pe cele neplanificate;

(4) Salariaţii A.J.V.P.S. Constanta angajati ca paznici  nu pot fi aleşi ca organizatori de grupă sau gospodari şi nici în Consiliul asociatiei sau consiliile cluburilor;

Art. 8. – Membrii A.J.V.P.S. Constanta au următoarele obligaţii:

 1. a) să cunoască şi să respecte prevederile legii, statutului şi ale altor reglementări referitoare la vânătoare, la pescuitul recreativ-sportiv, regimul armelor şi muniţiilor ;
 2. b) să participe la realizarea obiectivelor A.J.V.P.S. Constanta şi ale grupei din care fac parte, să respecte hotărârile organelor de conducere ale grupei şi asociaţiei, să îndeplinească atribuţiile în cadrul organelor în care au fost aleşi şi, după caz, în comisiile în care activează;
 3. c) să plătească, în cazul vânătorilor, până la data de 31 martie, rata 1 a cotizaţiei anuale, iar rata 2, până la data de 01 august; membrii vanatori sunt suspendati din dreptul de a practica vanatoarea si orice alte activităţi intreprinse de asociaţie, pana la achitarea sumelor restante;
 4. d) să achite, în cazul candidaţilor declaraţi admişi la examenul de vânător taxa de înscriere ca membru si cotizatia proportional adecvata la data eliberarii permisului de vanatoare permanent si carnetului de membru;
 5. e) să achite integral şi la termenele scadente obligaţiile statutare, indiferent de participarea la activităţile de vânătoare şi pescuit recreativ-sportiv;
 6. f) să îşi perfecţioneze cunoştinţele teoretice şi practice în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului sportiv;
 7. g) să nu comercializeze vânatul şi peştele dobândit prin practicarea vânătorii şi pescuitului recreativ-sportiv;
 8. h) să respecte şi să promoveze principiile eticii la vânătoare şi la pescuit şi să practice vânătoarea şi pescuitul sportiv cu echipament corespunzător;
 9. i) să nu iniţieze şi să nu desfăşoare activităţi contrare intereselor legitime ale A.J.V.P.S. Constanta si ale A.G.V.P.S. din România;
 10. j) să comunice A.J.V.P.S. Constanta noul domiciliu stabil , în termen de 10 zile de la schimbarea acestuia şi asociaţiile similare în care s-a înscris în acelaşi interval de timp;
 11. k) să semnaleze organizaţiei din care fac parte cazurile de braconaj de care au luat la cunoştinţă, deficienţele constatate şi eventualele prejudicii produse, bolile observate la vânat şi la peşte, cazurile de poluare a mediului înconjurător etc.

Art. 9. – Membrii A.J.V.P.S. Constanta care s-au remarcat printr-o activitate deosebită în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului sportiv pot beneficia de următoarele recompense:

 1. a) diplome, plachete şi cupe;
 2. b) premii în bani şi în obiecte;

c)reducerea procentuala a cotizatiei anuale;

d)autorizatii gratuite de vanatoare sau pescuit sportiv;

Art. 10. – Titlul de „Membru de onoare al A.J.V.P.S. Constanta.” se poate acorda de către adunarea generală, numai la propunerea consiliului, ca recompensă, unor membri care s-au remarcat printr-o activitate de excepţie în domeniul cinegetic sau al pescuitului sportiv

Art. 11. – (1) Membrilor A.J.V.P.S. Constanta care încalcă prevederile actelor normative în domeniul cinegetic sau al pescuitului sportiv, ale prezentului statut, ale normelor de comportare şi de etică ori care aduc daune materiale sau morale asociaţiei din care fac parte ori A.G.V.P.S. din România li se aplică una dintre următoarele sancţiuni disciplinare:

 1. a) avertisment scris;
 2. b) suspendarea dreptului de exercitare a vânătorii sau pescuitului recreativ sportiv pe timp limitat de pana la un an;
 3. c) excluderea din asociaţie;

(2) Sancţiunea prevăzută la lit. a) poate fi hotărâtă si de adunarea generală a grupei şi comunicată consiliului pentru validare sau invalidare, după caz;

(3)Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) se hotărăsc de către consiliul asociatiei in termen de 30 de zile de la sesizarea scrisa, dar nu mai tarziu de un an de la savarsirea abaterii;

(4) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi contestate în termen de 15 zile de la data comunicării la consiliului asociatiei pentru sancţiunea prevăzută la alin (1) lit. a) şi la adunarea generală a asociaţiei pentru sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c);

(5) Hotărârile consiliului asociaţiei în această materie sunt definitive şi executorii, fiind supuse în termen legal controlului judecătoresc în condiţiile OG 26/2000;

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), sancţiunea excluderii din asociaţie hotărâtă de consiliu rămâne definitivă în cazul faptelor de braconaj ;

(7)Sancţiunile se aplică de la data rămânerii lor definitive şi se înscriu într-un registru special de evidenţă a sancţiunilor . Pe perioada cercetării cazului, până la soluţionarea lui, cel în cauză se consideră suspendat, fără alte formalităţi;

(8)În cazul excluderilor contestate, dreptul de a vâna sau de a pescui se suspendă până la soluţionarea contestaţiei, cel în cauză având obligaţia să depună carnetul de membru odată cu contestaţia;

(9)Pe perioada suspendării, carnetul de membru vânător sau pescar sportiv si permisul de vanator se depune şi se păstrează la asociaţie; în situaţia refuzului de a depune carnetul de membru, cel în cauză este exclus fără îndeplinirea altor formalităţi;

(10) Sancţiunile disciplinare se aplică independent de răspunderea penală, administrativă, civilă sau contravenţională;

(11) Înainte de adoptarea hotărârii de sancţionare cei în cauză vor fi audiaţi în legătură cu faptele săvârşite;

              (12)Dacă în urma convocării scrise şi luării la cunoştinţă cei în cauză refuză să se prezinte pentru a da relaţii privind faptele lor, sancţiunea se aplică fără îndeplinirea acestei formalităţi.

 

CAPITOLUL III.

Structura organizatorică a A.J.V.P.S. Constanta

Art. 12. –A.J.V.P.S. Constanta poate avea în structura sa:

 1. cluburi fara personalitate juridica formate din minim 3 grupe
 2. grupe de vanatori si pescari sportivi ;

(1)  Grupa de vanatori consacrata este formată din membrii vânători ai asociaţiei în număr cuprins între jumătate plus unu şi numărul maxim de vânători prevăzut de lege în funcţie de suprafaţa fondului cinegetic respectiv insa nu poate avea mai putin de  45 membri ;

Art.13.Validarea infiintarii cluburilor,grupelor de vanatori si pescari sportivi se va face de Consiliul A.J.V.P.S. Constanta

Art. 14 – Organele de conducere ale A.J.V.P.S. Constanta sunt:

 1. a) adunarea generală;
 2. b) consiliul asociatiei cu atributii de consiliul director;
 3. c) comisia de cenzori sau dupa caz cenzorul asociatiei

Art. 15. – (1) Adunarea generală este organul suprem de conducere al A.J.V.P.S. Constanta , constituit din reprezentanţii grupelor de vânători şi pescari, mandataţi în acest sens de adunările generale de alegeri ale acestora, in baza normelor de reprezentare stabilite de consiliul director;

(2) Adunarea generală se convoacă obligatoriu o dată pe an în sesiune ordinară şi ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară, de către presedintele asociatiei, consiliul acesteia sau la cererea a cel puţin unei treimi din numărul grupelor organizaţiei adresată Consiliului asociaţiei.  Odată la 5 ani, adunarea generală a A.J.V.P.S Constanta organizează alegerea organelor proprii, premergător Congresului A.G.V.P.S.;

(3) Adunarea generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită, prin convocatoare scrise şi/sau  anunţ într-un ziar local, care vor cuprinde ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării;

(4) În adunările generale extraordinare se vor dezbate şi aproba atat  problemele înscrise pe ordinea de zi cat si cele aprobate atunci de adunarea generala;

Art. 16. – Adunarea generală are următoarele atribuţii:

 1. a) aprobă sau modifică, după caz, statutul organizaţiei şi regulamentul comisiei de cenzori;
 2. b) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate ale consiliului, bilanţul contabil al asociaţiei şi raportul comisiei de cenzori sau cenzorului şi se pronunţă asupra gestiunii asociaţiei;
 3. c) dezbate şi aprobă strategia asociaţiei si programul de activitate al acesteia şi bugetul de venituri şi cheltuieli a asociaţiei;
 4. d) stabileşte, în funcţie de numărul de membri, componenţa organelor de conducere şi alege pentru o perioadă de 5 ani sau revocă, după caz, preşedintele, vicepreşedinţii, membrii consiliului organizaţiei şi cenzorii aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei de cenzori
 5. e) alege pentru o perioadă de 5 ani delegaţii la Congresul A.G.V.P.S. şi prin alegeri desemnează dintre aceştia candidaţi pentru organele de conducere ale A.G.V.P.S.; în situaţii de excepţie, adunarea generală poate prelungi mandatul membrilor Consiliului şi delegaţilor la Congres, cu până la un an;
 6. f) decide asupra contestaţiilor formulate de membrii organizaţiei împotriva sancţiunilor disciplinare hotărâte de Consiliu;
 7. g) ratifică sau anulează, după caz, hotărârile consiliului organizaţiei, luate în condiţiile art. 19 lit. p);
 8. h) propune Congresului A.G.V.P.S. acordarea titlului de „Membru de onoare al A.G.V.P.S.” pentru membrii de onoare ai A.J.V.P.S. Constanta care îndeplinesc criteriile stabilite în acest sens;
 9. i) ia orice alte hotărâri cu privire la activitatea asociaţiei, în limitele prevederilor legale şi ale celor statutare;

Art. 17. – (1) Consiliul conduce activitatea organizaţiei în intervalul dintre două adunări general;

(2) Consiliul este compus din 9 membrii, cu o vechime de minimum 5 ani;

(3) Din consiliu fac parte de drept preşedintele, vicepreşedintele ales si directorul asociatiei;

Art. 18.  – (1) Consiliul se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui  sau a majorităţii membrilor acestuia;

Art. 19. – Consiliul  are următoarele atribuţii:

 1. a) convoacă adunarea generală a organizaţiei şi urmăreşte îndeplinirea hotărârilor adunărilor generale ale acesteia;
 2. b) analizează şi aprobă informările preşedintelui şi/sau ale directorului, ia act de constatările cenzorilor şi stabileşte măsurile ce se impun;
 3. c) analizează şi avizează proiectul, programul şi anual de activitate al asociaţiei şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru asociatie;
 4. d) stabileşte nivelul cotizatiilor anuale,cotizatiilor de inscriere,cotizatiilor suplimentare, cresterile sau reducerile de cotizatii in functie de data achitarii acestora;
 5. e) stabileşte nivelul tarifelor percepute pentru diverse prestări de servicii si actiuni de vanatoare;
 6. f) hotărăşte angajarea directorului asociaţiei, când postul a devenit vacant, precum şi desfacerea contractului individual de muncă al acestuia;
 7. g) coordonează activitatea grupelor si cluburilor, hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau dizolvarea acestora,la repartizarea pe fonduri cinegetice si fonduri de pescuit recreativ sportiv a grupelor si la repartizarea vanatorilor in grupe ,tinand cont ,in masura posibilului de optiunea acestora, validează componenţa organelor de conducere ale grupelor;
 8. h) aprobă propunerile de înfiinţare a unor unităţi economice cu caracter accesoriu în vederea realizării scopului asociaţiei;
 9. i) se preocupă de instruirea membrilor şi hotărăşte cu privire la premierea şi sancţionarea acestora;
 10. j) aprobă anual organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioară, regulamentul propriu de practicare a vânătorii, regulamentele proprii ale grupelor, contractul colectiv de muncă şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor de sprijin;
 11. k) aprobă programul activităţilor competiţionale şi stabileşte corpul propriu de arbitri;
 12. l) hotărăşte cu privire la eventuale schimburi de experienţă cu organizaţii similare din ţară şi cu cele din străinătate;
 13. m) aprobă înstrăinarea, casarea sau scoaterea din uz a mijloacelor fixe şi, respectiv, scoaterea din uz a obiectelor de inventar, cu avizul comisiei de cenzori;
 14. n) acordă, medalii, diplome şi alte recompense în bani şi/sau obiecte;
 15. o) propune adunării generale acordarea titlului de membru de onoare al A.J.V.P.S. Constanta;
 16. p) în mod excepţional şi numai convingător motivat, poate lua hotărâri ce ţin de competenţa adunării generale, pe care le supune ratificării acesteia la prima reuniune;
 17. q) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii şi prezentului statut;

r)informarea vanatorilor cu privire la hotararile luate in sedintele de consiliu;

Art. 20.  – (1) Pe lângă consiliul organizaţiei pot funcţiona, comisii cu caracter consultativ şi de sprijin, printre care:

 1. comisia de pregatire a candidatilor pentru dobandirea calitatii de membru al asociatie,precum si de perfectionare a cunostintelor membrilor;
 2. comisia de tir vantoresc;
 3. comisia de chinologie vanatoreasca;
 4. comisia de pescuit sportiv şi competiţii
 5. e) comisia juridică;
 6. f) comisia economică;
 7. g) comisia pentru promovarea imaginii organizatiei;

(2) Comisiile vor fi organizate şi conduse de un preşedinte de comisie, nominalizat de consiliul asociaţiei;

(3) Preşedinţii comisiilor vor fi nominalizaţi din rândul persoanelor de specialitate;

Art. 21.

 1. Presedintele asociatiei va fi ales dintre membrii cu o vechime de 10 ani si are urmatoarele atributii:
 2. a) prezideaza lucrarile adunarilor generale si ale consiliului A.J.V.P.S. Constanta;
 3. b) reprezinta asociatia in relatiile cu membrii acesteia si cu alte persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;

c)da delegare de competente vicepresedintelui si directorului;

d)incheie,modifica si desface contractual de munca al directorului,la propunerea consiliului asociatiei;

e)aproba componenta si programul delegatiilor de reprezentare,altele decat cele stabilite de consiliu si adunarea generala;

 1. Presedintele asociatiei nu poate indeplini atributiile directorului asociatiei decat atunci cand postul devine vacant, pe o perioada limitata de pana la 3 luni, cu retributia corespunzatoare postului, conform hotararii consiliului.

 

Art.22. Directorul asociaţiei are următoarele competente şi drepturi:

a)informează preşedintele şi consiliul despre activitatile curente ale asociaţiei si prezinta rapoarte lunare;

b)asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale şi ale consiliului;

c)administrează patrimoniul asociatiei şi angajează prin semnătura sa operaţiunile patrimoniale

 1. d) încheie, cu acordul Consiliului asociaţiei, contracte de gestionare a fondurilor cinegetice şi de pescuit recreativ-sportiv ori acte adiţionale la acestea şi răspunde de respectarea prevederilor contractuale;
 2. e) elaborează anual proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a asociaţiei, iar după aprobare răspunde de realizarea acestora
 3. f) reprezintă asociaţia în adunările generale ale agenţilor economici în care aceasta are calitatea de asociat sau acţionar, precum şi în relaţiile cu instituţiile publice;
 4. g) intocmeste anual organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul de organizare şi de funcţionare şi regulamentul de ordine interioară;
 5. h) încheie, modifică şi desface contractele individuale de muncă, acordă premii şi sancţionează personalul asociatiei;
 6. i) organizează, împreună cu comisiile de sprijin, concursurile de pescuit sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească;
 7. j) organizează pregătirea candidaţilor pentru dobândirea calităţii de membru, răspunde de întocmirea dosarelor de candidat şi de eliberarea carnetelor de membru şi a permiselor de vânătoare; gestioneaza registrul de evidenta a permiselor si carnetelor precum si inscrierea sanctiunilor aplicate;
 8. k) răspunde de eliberarea autorizaţiilor de vânătoare şi de recuperarea acestora;
 9. l) răspunde de ţinerea evidenţelor tehnico-operative;
 10. m) organizează activitatea de pază a fondurilor cinegetice şi de pescuit, precum şi de combatere a braconajului cinegetic şi piscicol;.
 11. n) comunică imediat la A.G.V.P.S. şi organelor competente de poliţie, anularea carnetelor de vânătoare permanente, rămasă definitive, precum şi seriile acestor permise anulate;
 12. o) dă delegare de competenţă personalului din subordine;
 13. p) informeaza in timp util pentru aplicarea si respectarea prevederilor noilor reglementari legale aparute in domeniul de activitate al asociatiei; in scris pentru membrii conducerii colective alese si prin afisaj pentru membrii cotizanti;
 14. r) atributiile si raspunderile directorului se detaliaza si se stabilesc prin fisa postului aprobata de consiliul AJVPS;

Art. 23. – (1) Activitatea economico-financiară a A.J.V.P.S. Constanta se verifică de catre o comisie formata din 1- 3 cenzori, aleşi de adunarea generala a acesteia din care cel putin 2 sunt membri ai asociatiei;

(2) Cel putin un membru al comisiei de cenzori trebuie să fie expert contabil;

(3) Funcţia de membru în comisia de cenzori este incompatibilă cu orice altă funcţie în cadrul consiliului, precum şi cu funcţiile salarizate în cadrul A.J.V.P.S. Constanta;

(4) Cenzorul care nu este membru al asociatiei este renumerat cu o indemnizatie fixa stabilita de consiliul A.J.V.P.S;.

Art. 24. – (1) Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori verifică, pe baza evidenţelor contabile, întreaga activitate financiară a A.J.V.P.S. Constanta;

(2) Concluziile verificărilor efectuate sunt prezentate ca raport adunării generale a A.J.V.P.S. Constanta şi ca informări consiliului, preşedintelui şi directorului cel putin de 2 ori pe an. La solicitarea consiliului cenzorii pot participa la sedintele de analiza a problemelor economice.

Art. 25. – Atribuţiile şi răspunderile cenzorilor sunt prevăzute în actele normative în vigoare şi în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de adunarea generala.

Art.26.Organele de conducere ale clubului sunt formate din:

-adunarea generala a clubului;

-comitetul clubului ;

Art. 27 Adunarea generala a clubului este organul de conducere constituit din membrii comitetului  clubului si din delegatii desemnati de adunarile generale ale grupelor,se intruneste anual in sedinta ordinara si ori de cate ori este necesar in sedinte extraordinare,la convocarea comitetului sau a presedintelui clubului,a directorului,presedintelui sau consiliului A.J.V.P.S;

Art.28.Atributiile adunarii generale a clubului sunt:

a)dezbate si aproba raportul anual de activitate al comitetului clubului;

 1. b) analizeaza si aproba programele anuale proprii de activitate;

c)alege pentru o perioada de 5 ani presedintele,vicepresedintii si ceilalti membri ai comitetului;

 1. d) alege pentru o perioada de 5 ani delegatii la adunarea generala a asociatiei;

Art.29.(1) In intervalul dintre adunarile generale ,activitatea clubului este condusa de comitetul clubului,care se compune din 5-7 membri cu o vechime mai mare de 5 ani, dintre care se aleg un presedinte si 1-2 vicepresedinti,dupa caz; secretarul clubului este membru de drept al comitetului.

(2) Sedintele se tin o data la trei luni sau ori de cate ori este necesar , la convocarea presdintelui sau secretarului clubului,precum si a consiliului,presedintelui ori directorului asociatiei.

Art.30.Comitetul clubului are urmatoarele atributii:

a)asigura ducerea la indeplinire a hotararilor adunarilor generale si ale organelor asociatiei;

b)eleboreaza proiectele programelor de activitate ale clubului;

c)coordoneaza activitatea grupelor de vanatori si a celor de pescari sportivi;

 1. d) organizeaza concursurile de tir vanatoresc,pescuit sportiv, chinologie vanatoreasca, faza pe club;

e)urmareste insusirea de catre candidatii la dobandirea calitatii de vanator a cunostintelor minime necesare;

f)propune acordrea de recompense si sanctionarea membrilor vanatori si pescari sportivi;

Art.31.(1)In intervalul dintre sedintele comitetului,  conducerea clubului este asigurata de presedinte si secretar ,in limita competentelor pe care le au prin regulamentul de organizare si functionare;

(2)Presedintele clubului il poate mandata pe secretarul acestuia sa il reprezinte.

Art. 32. – Conducerea grupelor din cadrul A.J.V.P.S. Constanta este asigurată de:

 1. a) adunarea generală a grupei;
 2. b) organizatorul de grupă
 3. c) gospodar

Art. 33.  – Adunarea generală a grupei are următoarele atribuţii:

 1. a) Analizează şi propune programul de activitate al grupei, ;
 2. b) Alege organizatorul grupei, şi gospodarul pe o perioadă de 5 ani, aceştia reprezentând conducerea executivă a grupei;
 3. c) Alege delegaţii pentru adunările generale ale asociaţiei, vechimea minimă pentru aceştia fiind de minimum 5 ani; Dintre delegaţi fac parte de drept organizatorul, şi gospodarul grupei;
 4. d) Poate propune recompense şi sancţiuni pentru membrii grupei;

Art. 34.- Organizatorul de grupă are următoarele atribuţii:

 1. a) Conduce grupa între adunările generale ale grupei;

b)Raspunde de  gestionarea,in conformitate cu prevederile legale si contractuale, a fondurilor cinegetice si a fondurilor de pescuit sportiv,de promovarea si educarea membrilor sai , de participarea acestora la activitatile asociatiei, de combaterea braconajului etc.

 1. c) Ţine permanent legătura cu conducerea asociaţiei;.
 2. d) Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului asociaţiei;
 3. e) Convoacă adunările generale sau extraordinare ale grupei, după caz;
 4. f) Reprezintă interesele grupei şi ale membrilor săi la nivel de conducere al A.J.V.P.S. Constanta;
 5. g) Organizatorul de grupă se subordonează direct consiliului A.J.V.P.S. Constanta;
 6. h) Poate da delegare de competenţă gospodarului grupei;

 

CAPITOLUL IV.

Patrimoniul A.J.V.P.S. Constanta

Art. 35. – (1) A.J.V.P.S. Constanta are patrimoniu propriu, exclusiv, compus din:

– bunuri imobile;

– bunuri mobile constând în mijloace fixe, altele decât bunurile imobile;

– obiecte de inventar şi mijloace circulante;

– orice drepturi şi obligaţii în expresie bănească;

– orice alte bunuri corporale şi necorporale;

(2) Patrimoniul este un element întreg, indivizibil între membrii asociaţiei şi entităţile acesteia;

Art. 36. – Bunurile şi mijloacele băneşti ale A.J.V.P.S. Constanta se realizează din:

 1. a) cotizaţii de înscriere, cotizaţii anuale şi cotizaţii suplimentare;
 2. b) venituri obţinute din activităţi economice desfăşurate cu caracter accesoriu;
 3. c) donaţii, subvenţii, sponsorizări etc.;
 4. d) orice alte surse, în condiţiile legii;

Art. 37. – Cotizaţiile de înscriere ca membru se stabilesc anual de către consiliul asociaţiei,

Art. 38. – Cota anuală de participare a A.J.V.P.S. Constanta la bugetul de venituri şi cheltuieli al A.G.V.P.S.,este in conformitate cu hotararea Consiliului National al A.G.V.P.S., se achită trimestrial corespunzător cotizaţiilor încasate şi se regularizează anual, conform actelor şi normelor legale în vigoare;

Art. 39. – Oricare ar fi cauza pierderii calităţii de membru al A.J.V.P.S. Constanta foştii membrii nu au dreptul să pretindă restituirea nici unei părţi din patrimoniul asociaţiei;

 

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 40. – (1) Adunările generale şi consiliile asociaţiei sunt statutar întrunite în prezenţa majorităţii membrilor delegaţi, iar adunările generale ale grupelor sunt statutar întrunite în prezenţa majorităţii membrilor acestora; dacă la prima convocare a adunărilor generale nu se poate realiza majoritatea, a doua reuniune se va ţine în prezenţa delegaţilor/membrilor interesaţi, după un interval de cel puţin 7 zile de la prima reuniune nestatutară, chiar dacă nu este întrunită majoritatea; în acest din urmă caz, numărul delegaţilor în organele de reprezentare superioare se va stabili în funcţie de dublul numărului de participanţi la aceste reuniuni;

(2) Hotărârile se iau cu votul deschis al majorităţii celor prezenţi la reuniuni, dacă nu se hotărăşte altfel

Art. 41. – (1)

 1. a) Toate funcţiile eligibile de la nivel de grupă până la nivelul A.J.V.P.S. Constanta vor fi ocupate de membrii alesi care îndeplinesc condiţiile statutare;
 2. b) Nu pot ocupa funcţii membrii care au fost sancţionaţi în ultimii cinci ani de către asociaţie, respectiv sancţionaţi penal sau administrativ de către organele în drept;

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 40 , alin. (2), alegerile pentru preşedinte şi vicepreşedinţi se vor desfăşura cu vot secret în cazul existenţei mai multor candidaturi pe aceiaşi funcţie, declarându-se aleşi, în ordine, candidaţii cu numărul cel mai mare de voturi;

Art.42. – (1) Locurile devenite vacante în organele de conducere ,cu exceptia presedintelui si vicepresedintelui ,se completează dintre delegaţii la adunările generale, la propunerea celor pe care îi reprezintă, de către organul de conducere în cauză;

(2) În cazurile în care funcţia de preşedinte devine vacantă din orice motive, atribuţiile preşedintelui vor fi preluate temporar de vicepreşedinte, desemnat în mod operativ de consiliul asociaţiei, până la prima adunare generală a asociaţiei ;

(3) In cazul in care functia de vicepresedinte devine vacanta din orice motive, se va alege de catre consiliu din randul membrilor săi un nou vicepresedinte care va fi supus spre validare la prima adunare generala;

Art. 43. – (1) Membrii consiliilor care lipsesc nemotivat de la mai mult de 3 reuniuni consecutive sau de la mai mult de 5 în decursul unui an calendaristic se consideră demisionaţi şi vor fi înlocuiţi, potrivit prevederilor art. 41;

(2) Pierderea calităţii de membru atrage şi înlocuirea necondiţionată din funcţie;

              Art. 44. Delegatul/membrul component al organului de conducere al asociaţiei care într-o anumită problemă supusă hotărârii acestor organe este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, nu vor putea lua parte nici la deliberări şi nici la vot; delegatul/membru care încalcă aceste dispoziţii este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută;

Art. 45

(1) A.J.V.P.S. Constanta îşi pierde personalitatea juridica in urmatoarele cazuri:

 1. a) prin hotărâre a adunării generale;
 2. b) când scopul organizaţiei nu mai poate fi realizat;
 3. c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. d) din cauză de insolvabilitate;
 5. e) când numărul membrilor scade sub limita prevăzută de lege;
 6. f) când scopul ori acţiunea organizaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 7. g) când scopul se urmăreşte prin mijloace ilicite, contrare ordinii publice;
 8. h) când hotărârile adunărilor generale sunt luate cu încălcarea propriului statut sau a legii;

Art. 46. – Oricare ar fi cauza dizolvării A.J.V.P.S. Constanta, lichidarea patrimoniului acesteia se va face conform legii şi statutului asociaţiei

Art. 47. – Consiliul A.J.V.P.S. Constanta va proceda şi va hotărî în timp util adaptarea corespunzătoare a prevederilor prezentului statut care devin contrare actelor normative în vigoare, prin modificarea corespunzătoare a textelor, solicitând instanţei de judecată înscrierea menţiunilor necesare; hotărârile vor fi supuse spre ratificare la prima adunare generală a A.J.V.P.S. Constanta;

Art. 48. – Prezentul statut a fost adoptat de către Adunarea Generală a A.J.V.P.S. Constanta, astăzi 28.06.2013, intră în vigoare după înscrierea modificărilor în registrul special aflat la Grefa Judecătoriei Constanta, semnat din partea A.J.V.P.S. Constanta de reprezentantul legal, preşedinte Tunschi Paul Virgil mandatat de adunarea generală